ELKARBIZITZA

CONVIVENCIAElkarbizitza positiboak hezkuntza komunitatekide guztien partaidetza bultzatzen du, gizarte eta harremanetarako arauak adosten eta arazoei konponbideak bilatzeko esparruak sortzen.

Eskola proiektuaren partaideak izanez, hezkuntza komunitatekide guztiak errespetatuz eta bereizkeri guztiak baztertuz, pertsona guztien abilezi eta gaitasunak garatzeko eta ikasteko aukerak izateko ingurunea sortu behar dugu.

Hezkuntza Saileko ildo nagusi bat Bizikasi ekimena aurrera eramatea da. Helburu nagusia Ikastetxea indarkeriarik gabeko gunea izatea da., bizikidetza positiboa eta ustezko jazarpen-egoeren aurrean zero tolerantzia duen inguru seguru bat eraikiz.

Berdintasunerako bidea da hezkidetza. Gure eskolan lehentasuna du arlo horrek; horregatik, elkarbizitza positiboa eta osasuntsua izateko berariazko esku-hartzea eta sistematikoa planteatzen dugu. Gure goiburua “Tratu onen alde” da, eta horrekin zera lortu nahi dugu 0 indarkeria izatea 0 urtetik aurrera.

Zentzu honetan hauek izango dira ikasturte honetako ekintzak:

  • Berritzeguneak antolatutako “Elkarbizitza” eta “Hezkidetza” mintegietan parte hartuz jarraituko dugu. (Hilean behin).

  • Urtero bezala, azaroaren 25ean (Emakumeenganako Bortizkeriaren Kontrako Eguna), martxoaren 8an (Emakumeen Eguna) eta maiatzaren 17an (Aniztasun sexuala), maila eta adin guztietara, moldatutako ospakizunak egingo ditugu.

  • Elkarbizitzaren behatokia sortuko da.

  • Elkarbizitza planaren jarraipena.

  • Probentzio plana burutuko dugu eta aurrera eramango dugu, jakinda probentzioa gatazka bat sortzen denean aurre egiteko tresnak eskeintzea dela. Helburua ez da gatazka ekiditzea, baizik eta nola aurre egiten ikastea. Horretarako teknika batzuk landuko ditugu (adostokiak, bitartekariak, ausarten kluba… )

  • Jolastokian ekintza ezberdinak martxan jarri helburu hauek lortzeko: hezkidetza landu eta gatazkak murriztu.

La convivencia positiva es aquella que fomenta la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, consensuando las normas sociales y de relación, creando espacios y momentos de análisis para la resolución de problemas y sintiéndonos parte del proyecto del centro.

Esta convivencia se basa en el respeto a todas las personas integrantes de la comunidad educativa, sin ningún tipo de discriminación por razón de ninguna diferencia, y en la creación de un ambiente que genere posibilidades de aprendizaje para todas las personas y el desarrollo de todas las habilidades y capacidades.

Una de las líneas estratégicas del Departamento de Educación es llevar a cabo la iniciativa Bizikasi, cuya finalidad es convertir el centro educativo en un espacio libre de violencia, de forma se cree un marco seguro de convivencia positiva y de tolerancia cero ante posibles situaciones de acoso.

La coeducación es el camino para la igualdad. En nuestro centro este ámbito es una prioridad; por ello, planteamos una serie de actuaciones sistemáticas para conseguir una convivencia positiva y saludable, con 0 violencia desde 0 años y promoviendo prácticas a favor de los buenos tratos.

En este sentido estas son nuestras líneas de actuación para este curso:

  • Seguiremos asistiendo a los seminarios de Convivencia y Coeducación propuestos por el Berritzegune (una vez al mes).

  • Como todos los cursos seguiremos participando en las campañas propuestas en las fechas del 25 de noviembre, el 8 de marzo y el 17 de mayo con actividades adaptadas a todos los niveles y edades.

  • Creación del Observatorio de la Convivencia.

  • Seguimiento del plan de Convivencia.

  • Elaborar el plan de provención y ponerlo en marcha, entendiendo provención como proveer de las aptitudes necesarias para afrontar un conflicto, diferenciándose de la prevención en que su objetivo no es evitar el conflicto sino aprender cómo afrontarlo. Para ello trabajaremos técnicas diversas ( adostokiak, bitartekariak, ausarten kluba…)

  • Poner en marcha actividades en el patio escolar con los siguientes objetivos: trabajar la coeducación y minimizar los conflictos.

TRIPTICO CEIP URIBARRI HLHI ZUZENDUTA.pdf
URIBARRI ESKOLAKO POWER POINT EUSKERA.pdf
URIBARRI ESKOLAKO POWER POINT CASTELLANO.pdf