MATEMATIKA MANIPULATIBOA MATEMÁTICA MANIPULATIVA

Gure bizitzan askotariko egoeratan azaltzen zaizkigun arazoak konpontzeko, jakintza eta arrazoibide matematikoa garatzeko eta aplikatzeko trebetasuna da matematikarako  konpetentzia.

Mundua ikusteko eta interpretatzeko modu bat da matematika. Gaitasun oso orokorrak lantzen dira (argudiatzea, ondorioztatzea, esploratzea, sailkatzea, aztertzea, orokortzea, zenbatezpenak egitea, abstrakzioak egitea…), pertzepzio eta bistaratze espaziala hezten dira, jarrera kritikoa estimulatzen da, intuizioa zorrozten da, sormena sustatzen da, pertseberantzia indartzen da lanean eta nork bere aukeretan konfiantza izatea bultzatzen da. Funtzesko jarduera da ikasteko estrategia orokorrak eskuratzeko eta garatzeko.

Ikasturte honetan aipatutako gaitasun hauek guztiak landuko ditugu planteamendu metodologiko berri batekin: denbora eta espazioa antolatzea era sistemakikoan joko manipulatibo eta  kooperatiboekin jolasteko  ikastetxearen etapa eta ziklo guztietan.La competencia matemática se entiende como la habilidad de desarrollar y aplicar el conocimiento y razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en las diversas situaciones de nuestra vida.

 Las matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el mundo que nos rodea. Permiten desarrollar capacidades de carácter muy general (argumentar, inferir, explorar, clasificar, analizar, generalizar, estimar, abstraer,…), desarrolla el pensamiento lógico y la capacidad de razonamiento, educa la percepción y visualización espacial, estimula la actitud crítica, agudiza la intuición, fomenta la creatividad y la perseverancia en el trabajo y la confianza en las propias posibilidades. Es una actividad esencial para adquirir y desarrollar estrategias generales de aprendizaje. 

Este curso trataremos de reforzar estas capacidades a través de una nueva propuesta metodológica como es la organización de tiempo y espacio para trabajar mediante juegos manipulativos y cooperativos de forma sistemática en todas las etapas y ciclos del centro.